google پروژه طرح نهایی | انجام پروژه معماری | رساله معماری 
 
مطالعات و رساله های معماری
مطالعات و رساله های معماری
● برای دیدن لیست رساله ها و مطالعات مرکز طراحی درونگرا بر روی این پنل کلیک کنید!!
● جدیدترین رساله ها و مطالعات معماری با قیمت هایی باورنکردنی !
● مطالعات و رساله های کارشناسی.
● مطالعات و رساله های کارشناسی ارشد.
پروژه طرح و پایان نامه معماری
پایان نامه اماده معماری
● جهت دیدن لیست پایان نامه ها و پروژه های طرح مرکز طراحی درونگرا بر روی این پنل کلیک کنید.!
● پایان نامه کاردانی.
● پایان نامه کارشناسی.
● پایان نامه کارشناسی ارشد.
● پروژه های حرفه ای طراحی معماری.
3 بعدی سازی پروژه های معماری
3 بعدی سازی پروژه های معماری
● با خرید پروژه های معماری از مرکز طراحی درونگرا پشتیبانی کاربران به صورت 24 ساعته و در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی انجام میپذیرد و به اشکالات و سوالات شما در خصوص پروژه خریداری شده پاسخ داده می شود .
● تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟
2 بعدی سازی پروژه های معماری
کدی کردن پروژه های معماری
● با خرید پروژه های معماری از مرکز طراحی درونگرا پشتیبانی کاربران به صورت 24 ساعته و در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی انجام میپذیرد و به اشکالات و سوالات شما در خصوص پروژه خریداری شده پاسخ داده می شود .
● تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟
پشتیبانی پروژه ها
پروژه اماده معماری
● با خرید پروژه های معماری از مرکز طراحی درونگرا پشتیبانی کاربران به صورت 24 ساعته و در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی انجام میپذیرد و به اشکالات و سوالات شما در خصوص پروژه خریداری شده پاسخ داده می شود .
● تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟
 
رساله معماری | پایان نامه معماری

رساله خانه شعر و ادب , پروژه پایان نامه , دانلود رساله خانه شعر و ادب , فروش رساله خانه شعر و ادب

نویسنده : مـــــــرکـــز طــراحــی درونـــــــگـرا مـــــــرکـــز طــراحــی درونـــــــگـرا | تاریخ : 07:17 ب.ظ - یکشنبه 23 فروردین 1394

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

   موضوع رساله :                                                                خرید انلاین رساله        

  رساله خانه شعر و ادب

  مطالعات خانه شعر و ادب

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 299 صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

3
فهرست مطالب
صفحه
- گفتار نخست: مقدمه )نگرشی بر انگیزه های گرایش به موضوع(
1
1 - 1 - مسیر شکل گیری پروژه
2
1 - 1 - 1 - مقدمه
2
1 - 1 - 2 - زندگی و پرسش ها
3
1 - 1 - 3 - زمینه های پیدایش موضوع
4
1 - 1 - 4 - چرا شعر؟
5
4
-2-1 عنوان پروژه
6
1 - 3 - شیوه های پژوهش
7
1 - 3 - 1 - مطالعات کتابخانه ای
8
1 - 3 - 2 - مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر
8
1 - 3 - 3 - مطالعات میدانی
9
1 - 3 - 4 - مصاحبه های تخصصی
9
1 - 4 - اهداف و ضرورت پروژه
9
1 - 4 - 1 - اهداف پروژه
9
1 - 4 - 2 - ضرورت و لزوم پروژه
11
- گفتار دوم: شاعرانگی و آفرینشگری
5
-1-2 نگرش به هستی
12
2 - 2 - شعر
13
2 - 2 - 1 - پیدایش شعر
13
2 - 2 - 2 - چیستی و تعاریف شعر
13
2 - 2 - 3 - وصول به عالم قدس و پیدایش شعر
16
2 - 3 - شناخت شعر
18
2 - 3 - 1 - ذات پرسشگری در شعر
18
2 - 3 - 2 - گوهر شعر
18
2 - 3 - 3 - زبان شعر
19
2 - 3 - 4 - مفهوم آشنایی زدایی
21
2 - 3 - 5 - موسیقی شعر- فراتر از آن
22
6
-4-2 جایگاه شاعران
26
2 - 4 - 1 - کار شاعر
26
2 - 4 - 2 - هنر شاعر
26
2 - 4 - 3 - شعر و شاعران
27
2 - 4 - 4 - شاعران، پیامبران خیال
27
2 - 5 - ارتباط شعر با سایر حوزه ها
27
2 - 5 - 1 - شعر و هنر
27
2 - 5 - 2 - شعر وتاریخ
28
2 - 5 - 3 - شعر و اسطوره
28
2 - 5 - 4 - شعر و جنون
29
2 - 5 - 5 - شعر، طبیعت، اخلاق و نظم
31
2 - 5 - 6 - شعر کاربردی- شعر شاعرانه
31
7
6-2 - شعر در گستره زمان
31
2 - 6 - 1 - شعر و فرهنگ های تاریخی
31
2 - 6 - 2 - شعر در یونان
33
2 - 6 - 2 - 1 - شعر و دنیای یونان
33
2 - 6 - 2 - 2 - شعر و شاعری نزد حکمای یونان
باستان 34
2 - 6 - 2 - 3 - شعر هنر از دیدگاه افلاطون
35
2 - 6 - 2 - 4 - شعر و هنر از دیدگاه ارسطو
37
2 - 6 - 3 - شعر در ایران
39
2 - 6 - 3 - 1 - شعر، مهمترین رسانه ی فرهنگی
ایرانیان 39
2 - 6 - 3 - 2 - سرگذشت شعر در ایران
41
2 - 6 - 3 - 3 - الهام شاعرانه
42
2 - 6 - 3 - 4 - به سوی شعر پراکنده هستی
42
8
2 - 6 - 3 - 5 - در پی شعر
43
2 - 6 - 3 - 6 - بینش شاعرانه
44
2 - 6 - 3 - 7 - ایرانیان و شاعری
45
2 - 7 - مفهوم شاعرانگی
47
2 - 7 - 1 - شعر، تخنه، هنر
47
2 - 7 - 2 - شاعرانگی
48
2 - 7 - 3 - روحیه شاعرانه
49
2 - 7 - 4 - ماده اثری هنری: خیال و تخیل
51
2 - 7 - 5 - شعر، پوئسیس، آفرینشگری
51
2 - 7 - 6 - شعر و خیال
51
- گفتار سوم: آفرینشگری و هنر)خلاقیت هنری(
54
9
-1-3 از خیال تا خلاقیت
54
3 - 1 - 1 - از تصور تا تخیل
54
3 - 1 - 2 - انواع تخیل
55
3 - 1 - 2 - 1 - تخیل تقلیدی
55
3 - 1 - 2 - 2 - تخیل خلاق
55
3 - 1 - 3 - اختراع و خلاقیت
56
3 - 1 - 4 - تخیل و خلاقیت
56
3 - 2 - خلاقیت
56
3 - 2 - 1 - تعاریف خلاقیت
56
3 - 2 - 1 - 1 - تعریف و تعابیر خلاقیت
56
3 - 2 - 1 - 2 - تعریف خلاقیت
57
10
-3-1-2-3 انسان خلاق کیست؟
58
3 - 2 - 1 - 4 - دسته بندی نظریات مختلف تعریف
خلاقیت 58
3 - 2 - 2 - نظریه های آفرینشگری
61
3 - 2 - 2 - 1 - نظریه های فلسفی جهان باستان
61
3 - 2 - 2 - 2 - نظریه های جدید فلسفی
61
3 - 2 - 2 - 3 - نظریه های روان شناسی
61
3 - 2 - 3 - عوامل موثر بر خلاقیت
64
3 - 2 - 3 - 1 - مقدمه
64
3 - 2 - 3 - 2 - محیط مناسب جهت پرورش خلاقیت
66
3 - 2 - 3 - 3 - مفهوم آزادی متناسب با خلاقیت و اندیشه
هنری 66
3 - 2 - 4 - ساخت اجتماعی و خلاقیت هنری
66
3 - 2 - 5 - دوگانگی ساختار
67
11
-6-2-3 خلاقیت در علم و هنر
67
3 - 2 - 6 - 1 - مقدمه
67
3 - 2 - 6 - 2 - تفاوت خلاقیت در علم و هنر
68
3 - 3 - آفرینشگری
69
3 - 3 - 1 - گوهر آفرینشگری
69
3 - 3 - 2 - آفرینش هنری
71
3 - 4 - خلاقیت و هنرها
71
3 - 4 - 1 - خلاقیت و ارتباط هنرها با یکدیگر
71
- گفتار چهارم: نگاهی به هنر از آغاز تا امروز
74
12
-1-4 پیدایش هنر
74
4 - 1 - 1 - پیدایش هنر در زندگی انسان و دلایل آن
74
4 - 1 - 2 - هنر از چه رازهایی با خبر است؟
76
4 - 2 - تعریف هنر
77
4 - 2 - 1 - تعاریف هنر
77
4 - 2 - 2 - ویژگی و خصلت هنر
88
4 - 2 - 3 - تلقی ما از هنر
78
4 - 2 - 4 - ادراک هنر و تاویل زبانی
78
4 - 2 - 5 - هنر در مقام طرز بیان
79
4 - 2 - 6 - بیان در آفرینش هنری
81
4 - 3 - نظریه هایی درباره هنر در مغرب زمین
84
13
4 - 3 - 1 - افلاطون
84
4 - 3 - 1 - 1 - هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون
84
4 - 3 - 1 - 2 - نظر افلاطون درباره هنر
84
4 - 3 - 2 - هنر از دیدگاه کانت
85
4 - 3 - 3 - هنر و زیبایی از دیدگاه هگل )بیانگری و تاریخ هنر(
86
4 - 3 - 3 - 1 - بیانگری هنر
86
4 - 3 - 4 - هنر و زیبایی از دیدگاه شلینگ )جایگاه هنرمند(
88
4 - 3 - 5 - هنر و زیبایی از دیدگاه کاسیرر )نماد و بیانگری(
91
4 - 3 - 6 - هنر و زیبایی از دیدگاه یونگ )تعریف دوگونه اثر
هنری( 92
4 - 3 - 7 - هنر از دیدگاه هایدگر
94
4 - 3 - 7 - 1 - فلسفه هنر هایدگر
94
4 - 3 - 7 - 2 - زیبایی شناسی و مرگ هنر
95
14
-3-7-3-4 تلقی زیباشناسانه از هنر
95
4 - 3 - 7 - 4 - منشا اثر هنری
97
4 - 3 - 7 - 5 - هنر به مثابه برگشودن علم
99
4 - 3 - 7 - 6 - نسبت تخنه با هنر و معرفت
111
4 - 3 - 8 - نتیجه گیری
113
4 - 4 - هنر مدرن
113
4 - 4 - 1 - هنر توده ای، هنر مدرن
113
4 - 4 - 2 - هنر سنتی، هنر مدرن
115
4 - 5 - تولید اجتماعی هنر
116
4 - 5 - 1 - مقدمه
116
4 - 5 - 2 - تولید اجتماعی هنر
117
15
-6-4 ارتباط هنر با دیگر عرصه ها
111
4 - 6 - 1 - عرفان و هنر
111
4 - 6 - 2 - هنر و اسطوره
111
4 - 7 - بداهه در هنر
111
4 - 8 - ارتباط هنرها با یکدیگر
111
4 - 9 - تاملی بر اندیشه هنرمندان معاصر ایران
112
4 - 9 - 1 - احمدرضا احمدی )شاعر(
113
4 - 9 - 2 - محمد احصایی )نقاش(
114
4 - 9 - 3 - نوید افقه )موسیقی دان و نوازنده تنبک و تار(
116
4 - 9 - 4 - محمد بهشتی )معمار(
121
4 - 9 - 5 - محمد حسین حلیمی )نقاش و استاد هنرهای
تجسمی( 123
16
-6-9-4 سیروس شاملو )نمایشنامه نویس و استاد پانتومیم(
125
4 - 9 - 7 - مسعود شکوهی )استاد فلسفه تاریخ و مستندساز(
126
4 - 9 - 8 - بهروز غریب پور )نمایشنامه نویس و کارگردان تاتر(
127
- گفتار پنجم: معرفی بستر پروژه و تحلیل سایت
133
5 - 1 - موقعیت جغرافیایی منطقه
133
5 - 2 - بررسی اقلیمی منطقه
133
5 - 2 - 1 - ویژگی های آب و هوایی
133
الف- دما
133
ب- رطوبت نسبی
134
ج- تابش خورشید
135
د- وزش باد
135
17
-2-2-5 بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسایل
اقلیمی 136
5 - 2 - 2 - 1 - مطالعه تابش و سایه در دو حالت جهت
گیری بنا 137
5 - 2 - 2 - 2 - جذب انرژی خورشیدی روی بدنه ها
139
5 - 2 - 2 - 3 - تاثیر باد در جهت گیری بناها
139
5 - 2 - 2 - 4 - فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
141
5 - 3 - بررسی فرهنگی شهر شیراز
141
5 - 3 - 1 - بررسی فرهنگی شهر شیراز
141
5 - 3 - 2 - فضاهای آموزشی، فرهنگی و کتابخانه های شیراز در
طول تاریخ 142
5 - 3 - 3 - هنرمندان نامی شیراز در طول تاریخ
143
5 - 3 - 4 - مکتب شیراز
143
5 - 3 - 5 - تاثیر وقف بر فضاهای فرهنگی شیراز در طول تاریخ
144
18
5 - 3 - 6 - شیراز، پایتخت فرهنگی ایران )فرهنگ فارس در دوران
معاصر( 145
5 - 3 - 7 - هنرمندان معاصر شیراز
145
5 - 3 - 8 - آمارنامه فضاهای فرهنگی شیراز
146
5 - 4 - امکان سنجی، تحلیل سایت ها و انتخاب سایت اصلی
148
5 - 4 - 1 - مقدمه
148
5 - 4 - 2 - بررسی آلترناتیوها و تبیین رویکرد گزینش سایت نهایی
149
5 - 5 - بررسی و تحلیل سایت اصلی
155
5 - 6 - ارائه پلان های راهبردی طرح
164
- گفتار ششم: بررسی نمونه های موردی مشابه
172
6 - 1 - خانه ادبی های فرهنگی- هنری ایران و جهان )برنامه ریزی
محتوایی( 172
19
-1-1-6 مقدمه
172
6 - 1 - 2 - خانه ادبی آفرینش های هنری نیاوران
172
6 - 1 - 3 - خانه هنرمندان ایران
174
6 - 1 - 4 - خانه ادبی سینمایی فارابی
176
6 - 1 - 5 - خانه ادبی ملی نخبگان کشور
178
6 - 1 - 6 - خانه ادبی فارس شناسی
179
6 - 1 - 7 - خانه شعر و ادبمندان آمریکا
181
6 - 2 - نمونه های معماری مشابه )ایده های طراحی و سازماندهی
فضایی( 182
6 - 2 - 1 - مرکز هنرهای بصری کارپنتر
182
6 - 2 - 2 - خانه شعر و ادبی پولیتزر
187
6 - 2 - 3 - خانه ی هنرمندان ایران
191
6 - 2 - 4 - مرکز آفرینش های هنری نیاوران
194
20
- گفتار هفتم: برنامه ریزی محتوایی و فیزیکی پروژه
197
7 - 1 - مقدمه
211
7 - 2 - برنامه ریزی محتوایی عرصه های عملکردی
211
7 - 2 - 1 - پیش درآمد )ورود به بحث(
211
7 - 2 - 2 - شروع از شعر
212
7 - 2 - 3 - نحوه نگرش به موضوع
212
7 - 2 - 4 - نگرشی به انتخاب عملکردها و طراحی عملکردها
213
7 - 2 - 5 - ارتباط هنرمندان، ارتباط هنرها
215
7 - 2 - 6 - نتیجه گیری و ختم کلام
216
7 - 3 - عرصه بندی عملکردی فضاها
216
21
-4-7 عرصه بندی فضاها و مشخصات کامل آنها
218
7 - 4 - 1 - عرصه ی عمومی
218
7 - 4 - 2 - عرصه اداری- مدیریتی
219
7 - 4 - 3 - عرصه ی آموزشی
211
7 - 4 - 4 - عرصه ی پژوهشی
211
7 - 4 - 5 - عرصه ی ارائه و معرفی آثار
211
7 - 4 - 6 - عرصه ی اجتماعات تخصصی
211
7 - 4 - 7 - عرصه ی گردهمایی ها
211
7 - 4 - 8 - عرصه ی خدماتی – رفاهی
212
- گفتار هشتم: معرفی و ارایه طرح
216
8 - 1 - ایده های طراحی
217
22
-1-1-8 شعر و رمز
217
8 - 1 - 2 - مفهوم سنت
218
8 - 1 - 3 - هنر، نوآموزی و جهانی شدن
218
8 - 2 - ارائه طرح
221
- منابع و مآخذ
235

 

قیمت : 25 هزار تومان

       خرید انلاین رساله        
51 51 994 0936


ایمیل ما : honarmemary@yahoo.com

ساعات پاسخگویی 7 صبح تا 12 شب

در صورتی که نمی توانید چکیده پروژه را دریافت نمایید برای دریافت چکیده ایمیل خود و به همراه نام پروژه را پیامک بفرمایید!!!!

برچسب ها : رساله اماده خانه شعر و ادب , رساله حرفه ای خانه شعر و ادب , دانلود رساله خانه شعر و ادب , خرید و فروش رساله خانه شعر و ادب , رساله خانه شعر و ادب ,
 

آخرین مطالب

» دانلود رساله هنرستان ( دوشنبه 12 بهمن 1394 )
» دانلود رساله نمایشگاه خودرو ( دوشنبه 12 بهمن 1394 )
» دانلود رساله ساختمان شهرداری ( دوشنبه 12 بهمن 1394 )
» دانلود رساله مجتمع تجاری اداری ( دوشنبه 12 بهمن 1394 )
» دانلود رساله مجتمع تجاری اداری خدماتی ( دوشنبه 12 بهمن 1394 )
» دانلود رساله مجتمع جهانگردی توریستی ( دوشنبه 12 بهمن 1394 )
» پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری ,رساله پایان نامه ,دانلود رساله بیمارستان کلیه ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله پژوهشکده پارک علم و فناوری , پروژه پایان نامه , دانلود رساله پژوهشکده پارک علم و فناوری ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله تفریحی توریستی ساحلی , پروژه پایان نامه , دانلود رساله تفریحی توریستی ساحلی , فروش رساله تفریح ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله خانه سالمندان , پروژه پایان نامه , دانلود رساله خانه سالمندان , فروش رساله خانه سالمندان ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله خانه شعر و ادب , پروژه پایان نامه , دانلود رساله خانه شعر و ادب , فروش رساله خانه شعر و ادب ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله دانشکده معماری , گرافیک و عکاسی , مطالعات دانشکده معماری , گرافیک و عکاسی ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله دانشکده هنر با رویکرد تئاتر،سینما و موسیقی , مطالعات دانشکده هنر ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» رساله دهکده تفریحی توریستی زمستانی , مطالعات دهکده تفریحی توریستی زمستانی ( یکشنبه 23 فروردین 1394 )
» پروژه آماده مجتمع تفریحی توریستی , پروژه طرح , دانلود پروژه اماده مجتمع تفریحی توریستی , فروش پروژه ( پنجشنبه 9 بهمن 1393 )
» پروژه اماده طراحی معماری , دانلود پروژه طراحی معماری , پروژه طراحی معماری ( جمعه 7 آذر 1393 )
» پروژه آماده مجتمع پرورش گل و گیاه مجتمع پرورش گل و گیاه , پروژه پایان نامه, دانلود پروژه اماده مجتمع ( جمعه 7 آذر 1393 )
» مطالعات آماده مجتمع پرورش گل و گیاه مجتمع پرورش گل و گیاه , رساله انستیتو پرورش گل گیاه, دانلود رسال ( جمعه 7 آذر 1393 )
» شارژ مستقیم ایرانسل , شارژ وایمکس , شارژ مستقیم همراه اول ,شارژ ایرانسل , شارژ همراه اول , شارژ تالی ( چهارشنبه 28 آبان 1393 )
» پروژه آماده مجتمع پرورش گل و گیاه مجتمع پرورش گل و گیاه , پروژه پایان نامه, دانلود پروژه اماده مجتمع ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» پروژه آماده مجتمع تجاری , پروژه پایان نامه , دانلود پروژه اماده مجتمع تجاری , فروش پروژه اماده مجتمع ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» پروژه آماده مرمت و آسیب شناسی کوشک علی آباد ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» پروژه آماده تحلیل و بررسی نمونه خارجی استخر ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» پروژه آماده تحلیل و بررسی میدان نقش جهان اصفهان , دانلود پروژه میدان نقش جهان اصفهان ,پروژه معماری ح ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» تصاویر پلان و برش سرای مخلص بازار اصفهان به همراه یک صفحه توضیح اثر و چند تصویر از بنا , نقشه سرای م ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» تصاویر پلان و برش تیمچه حاجی باشی اراک به همراه یک صفحه توضیح اثر و چند تصویر از بنا , نقشه تیمچه حا ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» تصاویر پلان و برش تیمچه و سرای کاشانی بازار اراک به همراه یک صفحه توضیح اثر و چند تصویر از بنا , نقش ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
» تصاویر پلان و برش تیمچه و سرای ابوذری اراک به همراه یک صفحه توضیح اثر و چند تصویر از بنا , نقشه حمام ( سه شنبه 20 آبان 1393 )
 
 

خرید و فروش طرح مجتمع پرورش گل و گیاه روشهای و طراحی تولید صنعتی نقشه کوشک علی آباد پروژه اماده بیمارستان تبادل لینک دانلود کوشک علی آباد پروژه آماده پروژه روستا 2 تبادل لینک چند طرفه خرید و فروش رساله فرهنگستان روشها و طراحی تولید صنعتی انجام پروژه دانشجویی معماری دانلود پروژه بیمارستان شیت بندی معماری پروژه آماده کارآموزی دانلود پروژه معماری تبادل لینک هوشمند معماری دانلود خرید و فروش طرح بیمارستان پایان نامه اماده معماری معماری بروجرد معماری دانلود رساله فرهنگستان پروژه معماری پروژه روستا 2 شهرستان سبزوار معماری پروژه روستا 2 شهرستان سبزوار انجام شیت بندی معماری پروژه اماده معماری انجام پروژه معماری پروژه اماده پایان نامه دانلود رساله معماری رساله حرفه ای فرهنگستان تبادل لینک سریع دانلود پروژه های معماری پروژه حرفه ای بیمارستان دانلود پروژه سیر اندیشه های شهرسازی دانلود پایان نامه معماری پروژه های دانشجویی معماری تنظیم شرایط محیطی رساله فرهنگستان انجام پروژه های معماری دانلود پروژه مجتمع پرورش گل و گیاه فروش پایان نامه معماری پروژه اماده مجتمع پرورش گل و گیاه رساله اماده فرهنگستان پروژه حرفه ای مجتمع پرورش گل و گیاه پروژه اماده طراحی معماری 3 پروژه های اماده معماری پلان پروژه روستا 2 شهرستان سبزوار تبادل لینک رایگان
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات